Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych (LBIAF)

OFERTA BADAWCZA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych (LBIAF) stanowi istotny element infrastruktury badawczej Centrum CDT-CARD, skupiający się na szeroko pojętej platformie badań przedklinicznych in vitro, mających na celu opracowanie nowych kandydatów na leki oraz strategii terapeutycznych.

LBIAF oferuje kompleksową i systemową ocenę oddziaływania kandydatów na lek z celami biologicznymi, w tym pełną charakterystykę farmakologiczną nowych cząsteczek w oparciu o wykorzystanie szerokiego wachlarza technik i metod badawczych, m.in.: badań radioizotopowych, elektrofizjologicznych, metod obrazowania komórkowego, bezznacznikowych pomiarów powierzchniowego rezonansu plazmonowego i impedancji oraz w oparciu o zjawisko termoforezy mikroskalowej.

Dodatkowo działalność LBIAF obejmuje metody służące poszukiwaniu i identyfikacji nowych celów terapeutycznych (receptorów, enzymów, transporterów, cząsteczek sygnałowych) poprzez analizę ich znaczenia i funkcji w modelach iv vitro oraz ex vivo.

Szczegółowa oferta badawcza znajduje się w zakładce Możliwości badawcze

WYKAZ POSIADANEJ APARATURY

Laboratorium wykorzystuje urządzenia oparte o rożne formy detekcji, tj.: radiometryczna, absorbancja, fluorescencja, luminescencja, bioluminescencja, w tym z detekcja w technologii AlphaScreen, AlphaLISA, FRET, TR-FRET

  • Zestaw do badań izotopowych (liczniki scyntylacyjne, manualne i automatyczne urządzenia do filtracji) – podstawowe narzędzie radioizotopowych metod badania powinowactwa kandydatów na leki do celów biologicznych oraz ich wpływu na procesy komórkowe
  • System do automatycznego obrazowania komórek – umożliwiający wieloparametryczną analizę obrazu w technologii high-content screening (HCS)
  • System do pomiaru rezonansu plazmonów powierzchniowych z funkcją obrazowania mikroskopowego (SPRM, ang. Surface Plasmon Resonance Microscopy) – umożliwiający m.in. określenie powinowactwa oraz kinetyki wiązania ligand – receptor w ramach przedklinicznego procesu poszukiwania nowych kandydatów na leki
  • System Monolith Pico Red – działający w oparciu o technologię termoforezy mikroskalowej MST (ang. MicroScale Thermoforesis), pozwalającą na badanie kompleksowych odziaływań międzycząsteczkowych poprzez bezpośrednią analizę interakcji pomiędzy dwiema lub więcej molekułami