Aparatura

Laboratorium wykorzystuje urządzenia oparte o rożne formy detekcji, tj.: radiometryczna, absorbancja, fluorescencja, luminescencja, bioluminescencja, w tym z detekcja w technologii AlphaScreen, AlphaLISA, FRET, TR-FRET

  • Zestaw do badań izotopowych (liczniki scyntylacyjne, manualne i automatyczne urządzenia do filtracji) – podstawowe narzędzie radioizotopowych metod badania powinowactwa kandydatów na leki do celów biologicznych oraz ich wpływu na procesy komórkowe
  • System do automatycznego obrazowania komórek – umożliwiający wieloparametryczną analizę obrazu w technologii high-content screening (HCS)
  • System do pomiaru rezonansu plazmonów powierzchniowych z funkcją obrazowania mikroskopowego (SPRM, ang. Surface Plasmon Resonance Microscopy) – umożliwiający m.in. określenie powinowactwa oraz kinetyki wiązania ligand – receptor w ramach przedklinicznego procesu poszukiwania nowych kandydatów na leki
  • System Monolith Pico Red – działający w oparciu o technologię termoforezy mikroskalowej MST (ang. MicroScale Thermoforesis), pozwalającą na badanie kompleksowych odziaływań międzycząsteczkowych poprzez bezpośrednią analizę interakcji pomiędzy dwiema lub więcej molekułami