Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych (LFWBT)

Oferta badawcza Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych (LFWBT):

Badania in vitro – określenie parametrów ADMET:

Absorbcja (A)

 • Badanie przepuszczalności związków w modelu PAMPA
 • Badania przepuszczalności w modelu Caco-2 (A→B, B→A, określenie efflux ratio)

Dystrybucja (D)

 • Powinowactwo do białek osocza, wyznaczenie parametrów fi KD
 • Stabilność w osoczu

Metabolizm (M)

 • Określenie ścieżek metabolicznych oraz prawdopodobnych struktur metabolitów I i II fazy przy użyciu mikrosomów, frakcji S9 wątroby lub hepatocytów pierwotnych
 • Fenotypowanie izoform enzymów zaangażowanych w I i II fazę metabolizmu

Eliminacja (E)

 • Analiza farmakokinetyczna przy użyciu mikrosomów – wyznaczenie parametrów t1/2 i Clint

Toksyczność (T)

 • DDI – określenie inhibicji/aktywacji cytochromów P450
 • Analiza mutagenności testem Amesa (w tym mutagenności metabolitów po inkubacji z frakcją S9 wątroby)
 • Wieloparametrowa analiza cytotoksyczności: testy MTS, LDH, Apoptoza, określenie poziomu wewnątrzkomórkowego ATP, określenie poziomu ROS, wykrywanie reaktywnych metabolitów w komórkach HepG2
 • Wszechstronne i kompleksowe badanie kardiotoksyczności systemem do analizy indukowanych pluripotencjalnych kardiomiocytów pochodzących z komórek macierzystych RTCA CardioECR System firmy Agilent. Urządzenie rekomendowane jest do stosowania w ramach „Comprehensive In Vitro Proarrhythmia Assay” – nowatorskiej inicjatywy badań przesiewowych w zakresie oszacowania aktywności proarytmicznej, zalecanej m.in przez: FDA, EMA, Health and Environmental Sciences Institute, Safety Pharmacology Society

Badania in vivo – określenie parametrów farmakokinetycznych i toksykologicznych:

 • Badania przedkliniczne nowych związków: biodostępność, liniowość, dystrybucja do tkanek, wiązanie z białkami krwi, poszukiwanie dróg eliminacji
 • Identyfikacja metabolitów
 • Profil farmakokinetyczny związków w nowych formulacjach
 • Ocena toksykokinetyki nowych związków
 • Badania bezpieczeństwa (klasa bezpieczeństwa GHS; procedura OECD 420)
 • Wyznaczenie MTD
 • Selekcja kandydatów na lek na wczesnym etapie badań

Zespół:

P.o. kierownika laboratorium: dr hab. Gniewomir Latacz, prof. UJ

e-mail: gniewomir.latacz@uj.edu.pl