Laboratorium Obrazowania (LO)

Koordynator laboratorium:

dr Bartosz Pomierny

e-mail: bartosz.pomierny@uj.edu.pl

 

Aktualnie w strukturach UJ CM nie funkcjonuje żadna jednostka oferująca nieinwazyjne badania obrazowe in vivo dla małych zwierząt laboratoryjnych.  Uczelnia dysponuje wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą badawczą, która współpracuje z innymi, zagranicznymi, prestiżowymi ośrodkami dysponującymi taką aparaturą (np. Karolinska Institutet, Szwecja; University of Aberdeen, UK; Loughborough University, UK). Kadra ta będzie stanowić trzon tworzonego Laboratorium Obrazowania, dzięki czemu wdrożenie nowych technik będzie szybsze i bardziej efektywne.

Planowane do utworzenia Laboratorium Obrazowania będzie jednym z najbardziej innowacyjnych i unikowatowych laboratoriów CDT-CARD, dzięki unikalnym pracowniom MRI/PET oraz mikroskopii konfokalnej.

Jak wspomniano, obecnie żaden polski ośrodek nie dysponuje hybrydowym systemem obrazowania MRI/PET dla małych zwierząt. Ośrodki badawcze, zlokalizowane głównie w województwie mazowieckim, posiadają systemy obrazowania MRI, SPECT, CT, PET, jednakże nie są to systemy hybrydowe, które by umożliwiły nałożenie obrazu funkcjonalnego na obraz strukturalny.

Ponadto, wymienione systemy w większości nie są przeznaczone do obrazowania małych zwierząt tylko dla dużych organizmów, w tym ludzi, nie dostarczają też obrazów o rozdzielczości umożliwiającej uzyskanie wystarczająco dokładnych wyników analizy zwierzęcego modelu (mysz, szczur, królik, świnka morska, myszoskoczek). Urządzenie wielofunkcyjne, jakim jest system MRI/PET, nie tylko udostępnia badaczom możliwość wykonania pojedynczych obrazowań MRI oraz PET, ale – co kluczowe z badawczego punktu widzenia – umożliwia wykonywanie badań obrazowych obiema metodami w tym samym czasie, z uzyskaniem precyzyjnych wyników funkcjonalno-strukturalnych analizowanego obiektu. Uzyskanie podobnych wyników z wykorzystaniem dwóch oddzielnych systemów MRI oraz PET jest praktycznie nieosiągalne.

Technika obrazowania MRI/PET jest najnowocześniejszą metodą badania struktury organizmu, przy jednoczesnej akwizycji parametrów funkcjonalnych organizmu, poszczególnych tkanek czy populacji pojedynczych komórek. Dzięki takim funkcjom skaner MRI/PET jest znakomitym narzędziem do badania patomechanizmów chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem i wytyczania nowych, potencjalnych celów terapeutycznych. Uważa się, że wyniki uzyskane metodą obrazowania MRI/PET najlepiej spośród dostępnych metod poddają się procesowi translacji w kierunku zastosowań klinicznych, dzięki czemu uzyskane rezultaty są nieporównywalnie bardziej rzetelne, dostarczające dużo większą ilość informacji aniżeli metody klasyczne. Pracownia MRI/PET w założeniu ma ponadto prowadzić ukierunkowane badania nad rozwojem nowoczesnych metod diagnostycznych w kierunku chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem. Laboratorium Obrazowania będzie wykonywać prace badawcze na każdym możliwym etapie poszukiwania nowych terapii, stanowi zatem kluczowe ogniwem CDT-CARD, wyróżniającym Centrum w skali całego kraju. Przeprowadzona analiza rynku krajowego (podmioty gospodarcze, jednostki badawcze i akademickie) wyraźnie wskazuje na istotne zapotrzebowanie na usługi, które będą mogły być świadczone przez pracownię MRI/PET.

Laboratorium Obrazowania, które w planowanym pierwszym etapie rozwoju będzie składało się z pracowni MRI/PET oraz pracowni mikroskopii konfokalnej, jako całość będzie unikatowe w skali skraju, jak i w skali Europy Centralnej.