Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych (LZTKM)

Koordynator laboratorium:

dr hab. Marcin Surmiak

e-mail: marcin.surmiak@uj.edu.pl

 

Obecnie w strukturze UJ CM nie istnieje Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych, natomiast techniki, z których Laboratorium będzie korzystało, funkcjonują w kilku rozporoszonych laboratoriach, jednak ze względu na niedobory aparaturowe, odbiegają one od współczesnych standardów.

Zakres planowanych badań, prowadzonych w LZTKM będzie obejmował następujące obszary:

  • zastosowanie technik inżynierii genetycznej w badaniach z wykorzystaniem modeli komórkowych;
  • zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania w badaniach z wykorzystaniem zaawansowanych modeli komórkowych;
  • zastosowanie nowoczesnych metod wieloparametrycznej analizy białek w komórkach.

Rozpatrując innowacyjność planowanego do utworzenia Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych, jako główny czynnik wskazać należy zgrupowanie w jednym miejscu wszystkich wyżej wymienionych aktywności – w tym dostępność nowocześniej aparatury oraz przeszkolonej kadry pozwalającej na prowadzenie wspomnianych prac.

Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie przeprowadzenie prac badawczych obejmujących pełne spektrum możliwych do przeprowadzeni analiz – od zaprojektowania zmian profilu genetycznego komórki (nadekspresja białek, wyciszanie genów, zmiany ekspresji miRNA, lncRNA) poprzez ocenę jej funkcji a kończąc na odpowiedzi na bodziec z użyciem zaawansowanych technik obrazowania oraz metod wieloparametrowych (cytometria przepływowa).

W ramach działalności naukowej na rzecz CDT-CARD obejmującej współdziałanie Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych z pozostałymi podmiotami przewiduje się współpracę w następujących obszarach badań:

  • poszukiwanie oraz ocena nowych biomarkerów – w ramach współpracy z biobankiem, Laboratorium Genomiki oraz Centralnym Laboratorium Analitycznym LZTKM może uczestniczyć w pracach nad oceną i poszukiwaniem nowych markerów chorób; LZTKM wyposażone zostanie w nowoczesny cytometr przepływowy umożliwiającego ocenę profilu białkowego próbek na poziomie pojedynczej komórki (białka powierzchniowe jaki wewnątrzkomórkowe, aktywne formy białek – ocena fosforylacji);
  • tworzenie modeli in vitro oraz in vivo – w ramach współpracy z Laboratorium Obrazowania  LZTKM może uczestniczyć w tworzeniu nowych modeli chorób w warunkach in vitro oraz in vivo – działalność ta związana jest ze wszystkimi obszarami  badań naukowych opisanych w Agendzie badawczej – obejmujących tworzenie komórek o zmienionym profilu genetycznym, zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny funkcji komórek oraz ocena profilu białkowego oraz funkcji komórek z użyciem cytometrii przepływowej;
  • selekcja nowych kandydatów na leki – w ramach współpracy z Centralnym Laboratorium Analitycznym, Laboratorium Badań Izotopowych oraz Analiz Funkcjonalnych oraz Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych.

LZTKM może uczestniczyć w pracach nad wstępną selekcją nowych kandydatów na leki. Podobnie jak w przypadku badań z zakresu tworzenia nowych modeli chorób, ten zakres działań wiąże się ze wszystkimi obszarami badań realizowanymi w LZTKM – tworzenie komórek o zmienionym profilu genetycznym, zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny funkcji komórek oraz ocena profilu białkowego i funkcji komórek z użyciem cytometrii przepływowej.