Laboratorium Proteomiki

Istotną przesłanką do utworzenia Laboratorium Proteomiki w ramach CLA CDT-CARD jest pilna potrzeba  unowocześnienia posiadanej bazy sprzętowej UJ CM, a przede wszystkim konieczność zintegrowania działalności naukowej jednostek nauk przedklinicznych oraz sprzężenia ich z badaniami prowadzonymi w jednostkach klinicznych UJ CM, jak i w innych jednostkach badawczych w kraju i za granicą. Wyposażenie Laboratorium Proteomiki w wysokorozdzielczy spektrometr mas (typu Orbitrap) wsparty funkcjonalnie komplementarnym instrumentem niskorozdzielczym (typu QQQ), pozwoli wypełnić bieżące jak i przyszłe potrzeby analityczne w tej dziedzinie. Planowane do zakupu instrumenty, obsługiwane przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, będą wykorzystywane jako centralna oś metodyczna Laboratorium Proteomiki w ramach CLA CDT-CARD, oferującego dostęp do unikatowych urządzeń i know-how innym jednostkom badawczym i gospodarczym w formule otwartej (core-facility).

Potencjałem kadrowym nowego Laboratorium będzie zespół Pracowni Spektrometrii Mas Katedry Farmakologii UJ CM dysponujący przeszło 20-letnim doświadczeniem w pracy z technikami spektrometrii mas. Szacujemy, iż dzięki stworzeniu nowego Laboratorium Proteomiki CLA CDT-CARD i oparciu dotychczasowych, zoptymalizowanych protokołów analizy proteomicznej oraz opracowanie nowych protokołów pomiarowych opartych na metodach DIA, nastąpi co najmniej podwojenie możliwości analitycznych obecnie używanych metod pod względem jakościowym (zwiększenie czułości metod) i ilościowym (liczba zanalizowanych próbek miesięcznie). Zakup wysoko- i niskorozdzielczego spektrometru stwarza możliwość istotnego rozszerzenia posiadanych technik badawczych o nowe proteomiczne obszary wiedzy i będzie istotnym elementem rozbudowy zaplecza naukowego WL UJ CM i szpitali uniwersyteckich, co jest szczególnie cenne w obliczu obserwowanego znacznego wzrostu zainteresowania i zapotrzebowania dla badań proteomicznych.